Privacybeleid voor donoren

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en/of ongeoorloofde wijzigingen, nemen we voldoende technische en organisatorische maatregelen. Daarnaast geven we enkel personen toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze personen zijn tevens gebonden aan een verplichting tot geheimhouding op grond van een (arbeids)overeenkomst.
In onze interne protocollen beschrijven wij hoe een voldoende passend beveiligingsniveau wordt geboden. Tevens beschikken we over een datalekprotocol waarin wordt beschreven hoe we omgaan met een datalek of beveiligingsincident.

Uw rechten
Ten aanzien van onze verwerkingsactiviteiten hebt u de onderstaande rechten.

  1. Het recht om toestemming in te trekken: voor zover onze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om u toestemming in te trekken.
  2. Recht van inzage: u hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit recht geeft u de mogelijkheid om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook zullen we u aanvullende informatie over onze verwerkingsactiviteiten aanleveren.
  3. Recht op rectificatie: u hebt het recht om onjuiste gegevens onverwijld te rectificeren. Hierdoor kunnen onjuiste door ons verwerkte persoonsgegevens worden aangepast of aangevuld.
  4. Recht op verwijdering: u hebt het recht om ‘vergeten te worden’. Het recht om vergeten te worden is van toepassing indien (i) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, (ii) u uw toestemming hebt ingetrokken, (iii) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (iv) wij persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, (v) persoonsgegevens op basis van Unierecht of lidstatelijk recht verwijderd moeten worden of (vi) wij uw persoonsgegevens hebben verzameld in het kader van diensten van de informatiemaatschappij. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is (i) voor het uitoefenen van ons recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (ii) voor het nakomen van een wettelijke taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitoefening van openbaar gezag, (iii) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, (iv) met het oog op archivering in het algemeen belang en/of (v) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering kunnen wij een beroep op het recht op verwijdering weigeren.
  5. Recht van bezwaar: wanneer onze verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op onze gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken. Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van direct marketing, wordt uw verzoek in elk geval gehonoreerd. In andere gevallen stoppen we ook met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, die zwaarder wegen dan uw belangen.
  6. Recht op beperking van verwerking: u hebt het recht op beperking van verwerking indien (i) u de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist, (ii) wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken en u niet wil dat deze worden verwijderd, (iii) wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze wil gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en/of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien we uw verzoek hebben gehonoreerd, worden uw persoonsgegevens enkel door ons opgeslagen. We zullen uw persoonsgegevens niet op andere wijze verwerken, tenzij u daartoe toestemming hebt gegeven, dit nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dit nodig is voor bescherming van rechten van derden of voor gewichtige redenen van algemeen belang.
  7. Recht op overdraagbaarheid: indien onze verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst en via geautomatiseerde procedés worden verricht, hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en over te (laten) dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  8. Geautomatiseerde besluitvorming: u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een op uitsluitend geautomatiseerde verwerkingen gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
  9. Klacht indienen: naast bovenstaande rechten, hebt u aanvullend het recht om een klant in te dienen bij de relevante autoriteit gegevensbescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Echter lossen we klachten graag samen met u op. We vragen u dan ook om eerst contact met ons op te nemen.

 

U kunt gebruik maken van een van bovenstaande rechten door contact met ons op te nemen. U kunt zich kosteloos beroepen op bovenstaande rechten, tenzij uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. In die gevallen vragen we een redelijke vergoeding of weigeren we gevolg te geven. We kunnen aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen alvorens we ingaan op uw verzoek. We verstrekken zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informatie over het vervolg hiervan. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Hierover zullen we u binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren.