Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser ("betingelserne") omhandler dit køb af donorsæd, opbevaring og/eller adgang til donorprofilmateriale fra European Sperm Bank ApS, Struenseegade 9, 2. sal, 2200 København N, CVR-nr. 27506372, telefon: 38343600, e-mail: info@europeanspermbank.com, ("ESB"). Når du køber produkter eller ydelser fra ESB, bekræfter du, at du er myndig.

LÆS BETINGELSERNE GRUNDIGT, FØR DU BESTILLER DONORSÆD. DE INDEHOLDER VIGTIG INFORMATION OM DIN BRUG AF DONORSÆD, HERUNDER OPLYSNINGER AF MEDICINSK RELEVANS.

1 Donorrekruttering

1.1 Valg og test af donorer

1.1.1 Donorsæd kan købes fra åbne eller fra non-contact donorer.

1.1.2 Donorer, der leverer sæd til ESB, udvælges og screenes i overensstemmelse med gældende love og ESB's interne procedurer. Udvælgelseskriterierne omfatter en lang række aspekter i forhold til alder, risikoadfærd, syge-/familiehistorik, fysisk undersøgelse og tests for en lang række arvelige og smitsomme sygdomme hos donoransøgeren.

1.1.3 Du accepterer ikke at ville foretage eller få foretaget andre tests af donorsæden fra ESB uden ESB's forudgående skriftlige samtykke.

1.1.4 Aflevering og behandling af donorsæden udføres i egnede lokaler med metoder, der sikrer, at bakteriekontamineringen og anden kontaminering minimeres.

1.1.5 Donoren har afgivet (og på tidspunktet for købet af sæden ikke tilbagekaldt) skriftligt samtykke til udlevering af den donerede sæd.

1.1.6 Sædtallene og motiliteten bestemmes i overensstemmelse med WHO's standard for progressiv motilitet (PM). Sædkvaliteten kan variere med op til 20 % på grund af menneskelige og tekniske faktorer som den enkelte tælling, laboratorieudstyret, og i hvor lang tid og ved hvilken temperatur sæden optøs.

1.2 Donorkompensation

1.2.1 I henhold til princippet om frivillig og vederlagsfri donation, der følger af bioetikkonventionen og EU vævsdirektiverne og er implementeret i gældende lovgivning, modtager donoren ikke et vederlag for donation af sæd. ESB kompenserer dog donorer for deres omkostninger i forbindelse med donationen – typisk i form af et skønsmæssigt fastsat beløb - i overensstemmelse med gældende regler.

1.3 Donorinformation

1.3.1 Ved køb via ESB's hjemmeside stiller ESB grundlæggende oplysninger (race/etnicitet, øjenfarve, hårfarve, højde, vægt, uddannelse og blodtype) om donorerne til rådighed på hjemmesiden eller på anden måde. Yderligere oplysninger om donor (f.eks. lydinterview, babybilleder, personlighedstest og andre test, udvidede profiloplysninger og personalets indtryk), som kan indeholde meget vigtig information (f.eks. om donors helbred) stilles til rådighed på samme måde i det omfang donoren har afgivet dem.

1.3.2 De oplysninger, som ESB videregiver om donoren, er – efter ESB's bedste overbevisning – sande og nøjagtige, men ESB giver ingen garantier i den forbindelse og fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle ukorrekte eller unøjagtige oplysninger.

1.4 Åben donor-program

1.4.1 ESB vil kun oplyse en åben donors identitet til klinikker, myndigheder og/eller donorbørn, i det omfang det kræves i henhold til ufravigelige retsregler i modtagerlandet og, hvor det er relevant, efter at have bekræftet, at donorbarnet er den pågældende donors barn (f.eks. ved hjælp af en DNA-test).

1.4.2 ESB kan på anmodning fra et donorbarn af en åben donor og efter at have bekræftet, at donorbarnet er den pågældende donors barn, medvirke til at formidle kontakten mellem donorbarnet og donoren. Men ESB garanterer ikke og kan ikke garantere, at den åbne donor i sidste ende gerne vil have kontakt med donorbarnet.

1.5 Donors retsstilling

1.5.1 Du anerkender, at donoren ikke anses som nogen af donorbørnenes juridiske forælder og ikke på nogen måde hæfter for nogen krav forbundet med donorens donation af sæd.

1.5.2 Du forpligter dig til at påtage dig forældremyndigheden og drage omsorg for og betragte det barn, der kan være et resultat af behandling med donorsæd købt her, som dit eget juridiske barn.

2 Bestilling, betaling, fortrydelsesret og bindingsperiode

2.1 Bestilling

2.1.1 Produkter og ydelser kan bestilles og betales online med de betalingskort, ESB accepterer, eller via e-mail. Betaling for donorsæd kan alternativt ske pr. telefon (38343600), eller ESB kan udstede en faktura, som kan betales via bankoverførsel eller pr. telefon. Donorsæd, der udstedes en faktura for, vil ikke blive afsendt (eller eventuelt flyttet til dit personlige depot eller din personlige beholder) eller reserveret, før ESB har modtaget betaling. ESB's ordrebekræftelser sendes pr. e-mail.

2.1.2 Anvisning af vævscenter, fertilitetsklinik eller autoriseret sundhedsperson som modtager

Det følger af lovgivningen, at ESB kun må distribuere donorsæd til godkendte vævscentre, fertilitetsklinikker, hospitalsafdelinger eller autoriserede sundhedspersoner ("Klinik"). Du skal derfor anvise en Klinik, som kan agere som din repræsentant i forbindelse med modtagelse af donorsæden. ESB kan afvise bestillinger, hvis ESB ikke har en aftale med den anviste modtager.

2.2 Betaling

2.2.1 Hvis donorsæden og/eller depotydelser betales med betalingskort, vil beløbet blive trukket på det tidspunkt, hvor ESB afsender eller flytter donorens sæd fra ESB's hoveddepot til et personligt depot eller en personlig beholder i dit navn. Betalingen for adgang til donormateriale vil blive trukket på det tidspunkt, hvor du får adgang til materialet.

2.3 Fortrydelsesret

2.3.1 Når du køber donorsæd - På grund af produktets art har du som udgangspunkt ikke fortrydelsesret for donorsæd da produktet og forsendelsesprocessen ikke egner sig til, at produktet kan sendes retur. Vi tillader dog, at du annullerer din ordre på donorsæd indtil vores afsendelse af donorsæden mod tilbagebetaling af 75 % af købsprisen.

2.3.2 Når du køber depotydelser - I forbindelse med depotydelser kan du fortryde dit køb indenfor 14 dage af aftalens indgåelse. Da ydelsen allerede er påbegyndt, vil du skulle betale et forholdsmæssigt beløb svarende til rimelige omkostninger for den tid vi leverede depotydelser til dig. Du kan bruge standardfortrydelsesformularen i bilag A til betingelserne. Hvis du har gjort brug af fortrydelsesretten, refunderer vi dig det beløb, du har til gode, senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet.

Efter fortrydelsesfristen kan enheder til enhver tid refunderes med 75 % af købsprisen (hvis de ikke allerede er afsendt). Betaling for deponering refunderes herudover ikke. Et eventuelt tilgodehavende beløb hos dig modregnes i refusionsbeløbet.

3 Beskrivelse af produktet

3.1 Donorsæd kan leveres i gennemsigtige 0,5 ml CBS High Security-strå (CryoBioSystem) fremstillet i ionomeric resin (plastforsegling) til sikker kryoopbevaring af biologiske produkter i flydende kvælstof. Donorsæd kan også leveres i 1 ml kry hætteglas (Greiner Bio-One).

3.2 Et strå/hætteglas indeholder 0,5 ml (ICI-hætteglas indeholder 1 ml) donorsæd kryopræserveret i glycerol-fosfat-buffer bestående af HEPES-buffer, 0,4 % HAS og glycerol. Holdbarheden er ubegrænset ved opbevaring ved temperaturer på < -170 ˚C.

3.3 Hætteglassene/stråene er mærket med følgende:

  • Donornummer (4-5 cifre)
  • Lotnummer (indsamlingsdato: DD-MMM-ÅÅÅÅ)
  • Navnet på vævscenteret/sædbanken
  • IUI-strå og -hætteglas er markeret med en grøn vatprop (indvendigt i strået) eller en grøn skruehætte.
  • ICI-strå og -hætteglas har en hvid vatprop (indvendigt i strået) eller en hvid skruehætte.

 

4 Opbevaring og Levering

4.1 Medmindre andet aftales, forpligter ESB sig til at afsende (dvs. overdrage til fragtmand) bestilt donorsæd senest 10 dage efter ESB's ordrebekræftelse. ESB kan, hvis du ønsker det, opbevare købt donorsæd i op til 30 dage fra købsdato uden beregning. Efter 30 dage fra købsdatoen overgår donorsæden til depotydelse og afregnes i henhold til de til enhver tid gældende priser for brug af depot, som kan ses på ESB's hjemmeside.
Betaling for opbevaring refunderes ikke.

4.2 Det er dit ansvar at underrette ESB inden et depots udløb. ESB opsiger ikke et depot uden først at have forsøgt at kontakte dig via de kontaktoplysninger, du har angivet. Hvis det ikke lykkes ESB at få kontakt med dig efter depotets udløb, ophæves depotet.

4.3 Der betales ikke erstatning for forhold, der indtræffer i depotperioden som følge af uforudsete hændelser (force majeure) og som kan påvirke den opbevarede donorsæd.

4.4 Donorsæd leveres til den Klinik, du har anvist (DAP/Delivered At Place i henhold til Incoterms 2010). Du accepterer, at Klinikken vil fungere som din repræsentant i forhold til undersøgelsen af den leverede donorsæd, returnering af transportbeholdere osv.

4.5 ESB er ikke ansvarlig for at håndtere en eventuel toldbehandling eller importtilladelser, men bistår gerne med information.

4.6 ESB er ansvarlig for kvaliteten af indholdet i forsendelsen – indtil du/din Klinik har modtaget den.

4.7 Alle forsendelser indeholder en følgeseddel med oplysninger om følgende:

  • Ordreoversigt
  • Instruktioner/begrænsninger for brug
  • Donorprofil, testresultater og andre specifikationer
  • Angivelse af den ansvarlige person og/eller Medical Director, som har ført tilsyn med frigivelsen af enhederne

 

4.8 Hvis den leverede mængde (antal enheder) er mindre end den bestilte mængde, kan ESB vælge enten (i) at levere den manglende mængde inden for en rimelig frist eller (ii) at reducere den opkrævede pris proportionelt i forhold til den manglende mængde.

4.9 Hvis den leverede mængde (antal enheder) overstiger den bestilte mængde, kan du eller din Klinik enten (i) returnere de overskydende produkter eller (ii) beholde de overskydende produkter mod betaling af den gældende pris herfor.

4.10 Hvis leveringen af produkter er væsentlig forsinket, og dette skyldes forhold, som ESB er ansvarlig for, har du/din Klinik efter skriftlig meddelelse herom til ESB ret til at annullere ordren, for så vidt angår de forsinkede produkter. Hvis der efter din/din Kliniks opfattelse er risiko for optøning af enhederne, skal du/din Klinik kontakte ESB, inden produkterne returneres, for at sikre, at de returneres i korrekt stand.

4.11 Alle anvendte kryotanke valideres en gang om året i henhold til producentens anbefalinger. Kryotanke køles til helt korrekt temperatur og inspiceres visuelt inden afsendelsen – og er i stand til at opretholde en temperatur i beholderen på omkring -190 °C under hele opbevaringen.

4.12 Beholdere med flydende kvælstof/transportkasser forbliver ESB's ejendom og skal returneres til ESB uden ugrundet ophold og senest fem dage fra modtagelse af forsendelsen.

4.13 Alle forsendelser håndteres af enten ESB eller et anerkendt internationalt kurerfirma, som tilbyder globale transport- og logistikløsninger af høj kvalitet.

5 Kvalitet

5.1 ESB forpligter sig til at levere donorsæd, der er behandlet i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning og EU-direktiver vedrørende donorsæd til human anvendelse.

5.2 ESB frasiger sig i videst mulige tilladte omfang enhver anden garanti, både udtrykkelig og underforstået, herunder for så vidt angår kvalitet, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Uden begrænsning af ovenstående garanterer ESB ikke, at behandling med donorsæden vil resultere i en levedygtig graviditet, eller at det donorbarn, der er resultatet af en sådan behandling, vil have nogen bestemte træk.

5.3 Endvidere anerkender du udtrykkeligt, at uanset ESB's testning af donorsæden (jf. afsnit 1.1.2), er der stadig en risiko for at overføre en genetisk eller arvelig sygdom, lidelse eller fosterskader ved behandling med donorsæden, og ESB fraskriver sig enhver garanti eller ansvar herfor. Købet kan være underlagt købelovens mangelsregler.

5.4 Du/din Klinik skal efter modtagelsen af en forsendelse undersøge produkterne for eventuelle mangler. Hvis du/din Klinik har eller burde have konstateret en mangel, som ESB er ansvarlig for, underretter ESB herom og returnerer de mangelfulde produkter, vil ESB inden for en rimelig frist enten (i) erstatte de mangelfulde produkter eller (ii) refundere den betalte pris for de mangelfulde produkter. Du anerkender, at dette kan påvirke din behandlingsplan.

6 Myndighedskrav

6.1 Graviditetskvoter

6.1.1 For at ESB kan holde styr på graviditeter og ikke overskride eventuelle nationale kvoter for antallet af børn/familier pr. donor skal du indberette eventuelle graviditeter eller aborter i forbindelse med behandling med donorsæd fra ESB til den Klinik, der behandler dig.

6.1.2 En donor blokeres midlertidigt, hvis donoren opnår 6 graviditeter for danske patienter inden for det første år efter første forsendelse af sæd til din Klinik. Hvis sæden er sendt til en dansk Klinik, kan kunden enten vente til blokeringen er løftet eller kontakte ESB for at bytte donor.

6.1.3 Du anerkender, at på grund af begrænsninger som følge af nationale kvoter kan donorsæd fra en bestemt donor kun købes i kombination med Pregnancy Slots, hvilket betyder, at du har ret til at undfange – enten lige så mange børn (en familie) med en donor, som du ønsker, eller ét barn med en donor.

6.1.4 Hvis den Klinik, der behandler dig, dokumenterer, at behandling med donorsæd købt med et Pregnancy Slot, ikke har resulteret i en graviditet, og at al den donorsæd fra den pågældende donor, du har købt, er blevet brugt, kan du vælge enten at (i) få refunderet den pris, du har betalt for dit Pregnancy Slot (men ikke for den købte donorsæd), (ii) bytte dit Pregnancy Slot til et Pregnancy Slot for en anden donor (levering af donorsæd fra en sådan donor sker mod betaling), forudsat at Klinikken bekræfter ovenstående betingelser.

6.2 Utilsigtede hændelser

6.2.1 Du skal straks underrette den Klinik, der behandler dig om formodede alvorlige utilsigtede hændelser (f.eks. fosterskader eller potentielt arvelige sygdomme), som kan være forbundet med kvaliteten eller sikkerheden af donorsæd fra ESB. ESB kan i den forbindelse have behov for at tage kontakt til dig for, at stille opfølgende spørgsmål.

6.2.2 ESB underretter dig kun om utilsigtede hændelser vedrørende den donorsæd, du har købt, hvis ESB opbevarer sæden, og (i) du endnu ikke har anvist en Klinik, eller hvis (ii) donoren er blokeret permanent. I alle andre tilfælde underretter ESB den Klinik, du har anvist, og Klinikken har det fulde ansvar for at underrette dig og/eller henvise dig til en genetisk test eller lægekonsultation osv., hvis det er relevant.

6.2.3 Du er selv ansvarlig for at underrette ESB om nye relevante kontaktoplysninger, så ESB hurtigt kan kontakte dig i tilfælde af utilsigtede hændelser.

6.2.4 Den Klinik, der behandler dig, er ansvarlig for at sikre, at du ikke behandles med donorsæd fra en donor i karantæne, og at Klinikken har kontrolleret ESB's liste over donorer i karantæne eller permanent blokerede donorer før enhver behandling. Din Klinik kan på dine vegne returnere donorsæd fra en permanent blokeret donor i uoptøet og ubeskadiget stand til ESB, som så vil bytte den til enheder fra en anden donor (depotservice er også omfattet af dette). Den nye donorsæd vil blive leveret uden beregning i forbindelse med din Kliniks næste nye reservation af donorsæd. Du har ikke ret til at kræve tilbagebetaling for donorsæd fra en donor i karantæne.

6.2.5 I henhold til dansk lovgivning kan donorsæd fra en permanent blokeret donor kun leveres, hvis den skal bruges til en søskende til et donorbarn, der allerede er blevet undfanget med den pågældende donor. I så fald skal du/din Klinik afgive en erklæring om, at du er bekendt med og accepterer de potentielle konsekvenser ved at bruge denne donor. Det er kun muligt fortsat at bruge en permanent blokeret donor uden for Danmark, hvis det sker i overensstemmelse med de kompetente nationale myndigheders anvisninger. ESB kræver en erklæring fra dig/din Klinik om dette.

6.2.6 Du anerkender, at hvis en donor sættes i karantæne, eller donorens nationale graviditetskvote er nået, er det ikke tilladt at bruge donorsæd fra den pågældende donor, og ESB er forpligtet til at indstille eventuelle forsendelser.

6.3 Fortrolighed

6.3.1 Du accepterer, at oplysninger om donoren fra ESB er fortrolige og kan indeholde personfølsomme oplysninger om donoren, samt at de derfor ikke må videregives til tredjemand på nogen måde, undtagen i det omfang det kræves ved lov eller af relevante nationale myndigheder. Uanset ovenstående kan du, i det omfang det er nødvendigt under omstændighederne, videregive oplysninger om donoren til den Klinik, der behandler dig, og donorbørn af den pågældende donor. Anden videregivelse eller offentliggørelse af oplysninger om donoren, enten mundtligt, gennem sociale medier eller på anden måde, kan krænke beskyttelsen af donorens personoplysninger og skade ESB's forretning, ligesom det kan medføre civilretlige eller strafferetlige sanktioner, herunder erstatningskrav i eller uden for kontrakt eller eventuelt fængsel.

6.3.2 Du forstår og accepterer, at ESB er forpligtet til at beskytte non-contact donorers anonymitet på ubestemt tid.

6.3.3 Du garanterer, at du ikke vil forsøge at søge efter eller at spore donorer, andre modtagere af donorsæd fra donoren eller andre donorbørn af donoren, og skal, hvis du alligevel indleder en sådan søgning, holde ESB skadesløs for ethvert tab i den forbindelse.
ESB garanterer, at fortrolige oplysninger om dig eller dine donorbørn, som ESB måtte have, vil blive behandlet strengt fortroligt og ikke videregives til tredjemand, undtagen i det omfang det kræves ved lov eller af relevante myndigheder.

6.4 Behandling af personoplysninger og sporbarhed

6.4.1 ESB modtager og behandler personoplysninger om dig for at kunne behandle din ordre og dine anmodninger (f.eks. køb af donorsæd/information, opbevaring, genetisk matchning eller anden evaluering). ESB’s politik om beskyttelse af personoplysninger kan findes på virksomhedens hjemmeside.

6.4.2 Hvis det er nødvendigt for at vurdere en bivirkning hos dig eller dit donorbarn, accepterer du at ESB vil kontakte dig med henblik på at indhente relevante oplysninger, f.eks. ved at anmode om adgang til din og barnets sygejournal eller levering af blodprøver til diagnostiske formål.

6.4.3 I overensstemmelse med nationale lovkrav håndteres dine personoplysninger fortroligt af ESB og arkiveres under sikre forhold i mindst tredive (30) år med henblik på sporbarhed. Dine personoplysninger kan efter behov udveksles med din Klinik, din læge og dit testlaboratorium.

6.4.4 I tilfælde af at alle ESB-aktiviteter ophører, overføres dokumentation (herunder dine personoplysninger) til et andet godkendt vævscenter for at opretholde sporbarheden i overensstemmelse med dansk lovgivning.

6.4.5 Der henvises i øvrigt til vores privatlivspolitik.

7 Ansvarsbegrænsning og skadesløsholdelse

7.1 ESB fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for kvaliteten af og andre egenskaber ved samt resultaterne af behandlingen med eller anden brug af den donorsæd, som ESB leverer, herunder, men ikke begrænset til, uønsket graviditet, multiple graviditeter, spontane aborter, graviditet uden for livmoderen, dødfødsel, genetiske eller arvelige sygdomme, lidelser eller fosterskader.

7.2 ESB fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og omkostninger, herunder uden begrænsning udgifter til medicin, transport og rejseudgifter, ophold, tabt fortjeneste, mistet salg og tabt arbejdsfortjeneste, tidstab og kundetab eller deraf følgende omkostninger eller andre indirekte tab eller udgifter.

8 Opbevaring af Aftalen

8.1 Med ordrebekræftelsen modtager du en kopi af betingelserne. Vi opbevarer indgåede aftaler så længe vi har kontraktuelle forpligtigelser overfor dig eller vi er forpligtiget hertil efter lovgivning. Vi anbefaler, at du ligeledes gemmer aftalen, da den ikke efterfølgende vil være tilgængelige på www.europeanspermbank.com.

9 Lovvalg og værneting

9.1 Medmindre andet følger af ufravigelige lovregler, er aftaler og ordrer indgået i henhold til betingelserne underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, og enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med sådanne aftaler og ordrer, herunder tvister om aftalens eller ordrens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

10 Kontakt og klagemuligheder

10.1 Hvis du har spørgsmål eller klager, kan du kontakte ESB direkte på info@europeanspermbank.com.
Du kan frit indbringe en tvist, som opstår i forbindelse med dit køb for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.
Du kan også frit indbringe en tvist, som opstår i forbindelse med dit køb for ODReurope, som yder onlinemægling i forbindelse med forbrugertvister (http://www.odreurope.com/odr-services/online-mediation).

BILAG A – STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR
Til European Sperm Bank ApS, Struenseegade 9, 2. sal, 2200 København N, Denmark, CVR-nr. 27506372, telefon: 38343600, e-mail: info@europeanspermbank.com.

Jeg/Vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten for mit/vores (*) køb af følgende varer (*)/levering af følgende ydelser (*),

bestilt den (*)/modtaget den (*),

Købers/køberes navn,

Købers/køberes adresse,

Købers/køberes underskrifter (hvis formularen udfyldes i papirformat),

Dato

(*) Overstreg de ting, der ikke er relevante.

Seneste version: 28. februar 2019